4 Kvalitetsuddannelse


Se præsentation

At gå i skole, lære, udvikle sig sammen med andre, se og blive set er grundlæggende
for alle børn, både for deres trivsel her og nu og for hvilke muligheder de får resten af livet. For mange piger repræsenterer skolegang også et alternativ til tidligt giftermål og graviditet. Retten til uddannelse er nedfældet i Menneskerettighedserklæringen fra 1948 og i en række Menneskerettighedskonventioner. I 2015-målene lød det: ”Alle børn, både drenge og piger, skal fuldføre en grundskoleuddannelse.” Verdensmål 4 lægger barren højere ved at sige:

”Inden 2030 skal vi sikre, at alle piger og drenge gennemfører grundskole og ungdomsuddannelse af en høj kvalitet, så børnene opnår relevant og effektiv læring. Adgangen til disse uddannelser skal være gratis og lige for alle.”

At uddannelsen skal være af høj kvalitet, er en vigtig formulering. Det er et stort problem, at mange børn ikke får mulighed for at gå i skole. Men det er også et problem, at mange fuldfører flere års skolegang uden at lære grundlæggende færdigheder, såsom at læse, skrive og regne. I mange lande er kvaliteten af skolerne ganske forskellige, og gode skoler er ofte forbeholdt børn fra familier med god økonomi. Uddannelse kan heller ikke ophøre ved grundskoleniveau. Både faguddannelse og højere uddannelse er vigtig for en god samfundsudvikling. For at nå målet om kvalitetsuddannelse for alle er princippet om, at ingen skal lades tilbage, afgørende: Alle skal have mulighed for at gå i skole og uddanne sig, uafhængig af køn, funktionsevne, etnicitet og social status.

Verdensmål 4 indebærer også, at elever og studerende skal tilegne sig kompetencer i forhold til bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, fred og demokrati, så de har de bedst mulige forudsætninger for at leve som ansvarlige borgere, der værner om Jorden og menneskers rettigheder.

Teologisk refleksion

Ordene ”skole” og ”uddannelse” findes ikke i Bibelen. Derimod tales der ofte om at lære, om at blive vejledt og om at vokse i visdom. Ordsprogenes Bog kan læses som en lærebog til brug i livets skole.
I indledningen står der: ”De (ordsprogene) skal tjene til, at man forstår visdom og belæring, fatter forstandige ord og tager imod klog belæring om retfærdighed, ret og retskaffenhed; de skal give den uerfarne kløgt og den unge mand kundskab og omtanke. Den vise skal lytte og øge sin lærdom, den forstandige skal erhverve livsvisdom, så han kan forstå ordsprog og billedtale, de vises ord og gåder.” (Ordsprogenes Bog 1,1-6).

Dette er et solidt udgangspunkt for kvalitetsuddannelse og livslang læring. Frem for alt fordi det sammenholder kundskab og visdom, og fordi det sigter mod etisk indsigt og god livsførelse. I dette perspektiv er uddannelse en øvelse i gode gerninger til fællesskabets bedste.

Ud fra Bibelens menneskesyn har alle ret til uddannelse – uanset køn, social status, økonomi og etnicitet. At udelukke børn fra uddannelse er at nægte dem menneskeværd og i realiteten dømme dem til et liv i fattigdom og marginalisering. Vi er alle skabt i Guds billede og udrustet med evner, som må gives mulighed for at udfolde sig. På den måde bliver vi gode samfundsborgere. På den måde bygges bæredygtige samfund.

Spørgsmål

Giver Bibelen en anvisning på, hvad kvalitetsuddannelse er?

Drøft påstanden om, at det at nægte børn adgang til uddannelse er det samme som at udelukke dem fra samfundets goder.

Bøn

Gud, du visdommens kilde,
lad os dele den kundskab, vi har.
Lad alle børn få lov til at lege og lære med åbent blik og hjerte,
så vi finder vejen frem i denne skræmmende
og forunderlige verden.

Alt og alle i dine hænder, Gud.
Amen.

Udfordring

Hvordan kan I bidrage til at øge kendskabet til Verdensmålene?

Kan I f.eks. sprede information om målene i kirken, i organisationer eller i lokalsamfundet?

Salme

”Hvad solskin er for det sorte muld.”
N.F.S Grundtvig, HS 92

”At lære er at ville.”
Halfdan Rasmussen, HS 164

“Er lyset for de lærde blot.”
N.F.S. Grundtvig, HS 89