3 Sundhed og trivsel


Se præsentation

På mange måder tænker man sundhed som noget personligt og privat. Ens helbred påvirkes af livsstil og gener og er en sag mellem læge og patient. Samtidig er alle menneskers sundhed en del af et globalt system og derfor også storpolitik. Sygdom kender ikke landegrænser, og en medicinsk opdagelse, som redder liv, er ofte resultat af forskning langt borte. Vi har et fælles ansvar for at finde løsninger, som betyder størst mulig sundhed og trivsel for alle. Det handler Verdensmål 3 om.

Halvdelen af verdens befolkning har ikke adgang til et grundlæggende sundhedsvæsen. Mødre- og børnedødelighed, malaria, tuberkulose, aids, kræft, antibiotikaresistens, psykiske lidelser… Listen over sundhedsrelaterede problemer, som skal løses, er lang, men heldigvis gøres der fortsat fremskridt. Mange af de sygdomme, som koster liv i dag, særligt i udviklingslande, er sygdomme, som kan forebygges og behandles.

Hvis vi kan sikre adgang til medicin og sundhedsvæsen til en pris, som folk har råd til, kommer vi langt i forhold til at nå dette mål. Med et tilgængeligt sundhedsvæsen øger vi også chancen for, at børn overlever de første fem år og for, at mødrene overlever fødslen. Hvis flere får seksualundervisning og adgang til prævention og hvis seksuel vold stoppes, vil vi kunne reducere dødsfald blandt mødre og spædbørn yderligere. Ny forskning gør også store fremskridt. Flere sygdomme, som var dødelige
for 20 år siden, kan man leve godt med i dag. Hvis vi lykkes med en global satsning på forskning, innovation og teknologi, som fokuserer på at løse verdens sundhedsproblemer, kan vi måske være længere fremme, end vi tror, med at sikre sundhed og trivsel for alle?

Teologisk refleksion

”Glad hjerte giver godt helbred, modløshed udtørrer knoglerne” (Ordsprogenes Bog 17,22).
Citatet er et eksempel på, at når Bibelen taler om helbred, har den fokus på velvære og gode relationer. Det bibelske begreb shalom, som for det meste oversættes med ”fred”, udtrykker denne forståelse af at have det godt. Eller som det hedder i Kirkernes Verdensråds definition: ”Sundhed er en dynamisk tilstand af velvære, som både gælder individer og samfundet, en tilstand af fysisk, mental, åndelig, økonomisk og social velvære, i relation til den materielle omverden og til Gud.”

Når Jesus helbreder syge, er det denne helhedsforståelse af sundhed, som ligger til grund. Mennesker sættes fri, ikke bare for fysisk smerte, men også for stigmatisering og skam. Det var ofte de kronisk syge og de mest udsatte, som blev helbredt. De fik deres værdighed bekræftet, de blev rejst op til et nyt liv og til genoprettede relationer.

I dette perspektiv handler sundhed og trivsel om at sikre retfærdig adgang til basale sundheds- ydelser, særligt for mennesker nederst på den sociale rangstige. Af den måde, Jesus helbreder på (Johannes 9,1), ser vi også, at myndiggørelse i form af den indsats, det er at hjælpe mennesker til at overkomme udfordringer, fremmer sundhed. Helbredet behøver ikke at være perfekt, for at man kan leve et godt og meningsfuldt liv.

Spørgsmål

Drøft påstanden om, at sundhed i bibelsk forstand først og fremmest handler om helhed og gode relationer.

I international økumenisk sammenhæng er “health justice” (retfærdig sundhed) et vigtigt tema. Er det et aktuelt tema i jeres kontekst?

Bøn

Gode Helligånd, du livspust i vor krop, vi beder for alle, som lever med smerte og kæmper mod dødskræfterne.
Lær os at dele håb, trøst og helse
Tak for alt, som styrker liv og sundhed.

Alt og alle i dine hænder, Gud.
Amen.

Udfordring

Migranter er et eksempel på en gruppe, som ofte kan være i en sårbar helbredssituation. Mange mangler adgang til de primære sundhedsydelser. Kan I komme i tanke om andre grupper, som er i en vanskelig situation, når det gælder sundhed, enten i lokalmiljøet eller andre steder i verden?

Hvad kan I gøre for at forbedre disse gruppers mulighed for bedre sundhed og trivsel?

Salme

”Du fylder mig med glæde.”
Holger Lissner, DDS 371

”Nogen må våge i verdens nat.”
Svein Ellingsen/Estrid Hessellund, DDS 366

”Blomstre som en rosengård.”
N.F.S Grundtvig, DDS 78