16 Fred, retfærdighed og stærke institutioner


Se præsentation

Nogle lever i velfungerende retsstater med ytringsfrihed og stemmeret. Andre lever i stater med udbredt korruption og dårligt styre og er måske ikke engang blevet tildelt en fødselsattest. Nogle lever et trygt liv uden overgreb. Andre lever i konstant frygt for vold. Verdensmålet om fred, retfærdighed og stærke institutioner er måske det mest omfattende af alle de 17 Verdensmål. Ifølge dette mål skal verdenssamfundet fremme fredelige og inkluderende samfund, sikre retsbeskyttelse for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institutioner på alle niveauer.

Et af delmålene under Verdensmål 16 er at opnå en betydelig reduktion af alle former for vold og af andelen af voldsrelaterede dødsfald i hele verden. Verdenssundhedsorganisationen, WHO, definerer vold som forsætlig brug af eller trussel om fysisk magt eller tvang rettet mod en selv, andre enkeltpersoner eller en gruppe. For at en handling regnes som vold, må handlingen resultere i – eller have høj sandsynlighed for at resultere i – død, fysisk eller psykisk skade eller mangelfuld udvikling.

Vold udøves i mange forskellige sammenhænge: vold i nære relationer, vold mod børn, seksuel vold, tilfældig vold, krig, terror, tortur og andre brud på Menneskerettighederne. Det er klart, at der må arbejdes på mange niveauer, hvis vi skal opnå betydelig reduktion af vold. Vi skylder alle, som oplever vold, at gøre alt, hvad vi kan for at nå dette mål.

Teologisk refleksion

Fred og retfærdighed er nøgleord i Bibelen. Ganske ofte optræder de sammen som en påmindelse om, at der ikke findes nogen som helst retfærdighed uden fred og heller ikke fred uden retfærdighed. Begge forudsætter relationer præget af åbenhed og omsorg: ”Troskab og sandhed mødes, retfærdighed og fred kysser hinanden” (Salme 85,11).

Både fred og retfærdighed er ifølge Bibelen trygt forankret i Guds omtanke for hans skaberværk. ”Herren er nådig og retfærdig, vor Gud er barmhjertig” (Salme 116,5). I bibelsk forstand er retfærdig- hed ikke et koldt juridisk princip, som handler om skyld og straf, men det handler om indsatsen for at værne om menneskeværd og sikre rammer for et godt og meningsfyldt liv. Tilsvarende er fred mere end fravær af krig. Det hebraiske ord shalom udtrykker harmoni, velfærd og glæde i gode og trygge relationer.

På den baggrund beskriver Paulus retfærdighed og fred som kendetegn på Guds rige (Romerbrevet 14,17) – det, som Jesus gjorde nærværende, og som troen giver del i. Samtidig er de værdier, vi er kaldt til at fremme og kæmpe for, motiveret af håbet om, at de ved tidens ende skal virkeliggøres fuldt ud. ”Men efter hans løfte venter vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor” (2. Petersbrev 3,13).

Spørgsmål

Hvad kendetegner en bibelsk forståelse af fred og retfærdighed sammenlignet med den almindelige brug af disse begreber?

Drøft udsagnet: ”Der findes ingen virkelig fred uden retfærdighed og ingen virkelig retfærdighed uden fred.” Brug konkrete eksempler fra den tid, vi lever i.

Bøn

Fredens Gud,
vi beder om at alle, som er udsat for vold og overgreb,
må rejses op og finde fred.
Bevar vore hjerter,
og styrk institutionerne, som bevarer retten iblandt os.
Led vore fødder ind på fredens vej.

Alt og alle i dine hænder, Gud.
Amen.

Udfordring

Har I forslag til ting, som kan gøres, for at hjælpe mennesker, som oplever vold i nærmiljøet?

Findes der noget vi her i Danmark kan gøre, for at bekæmpe vold andre steder i verden, hvad enten det er krig, brud på menneskerettigheder eller andre typer voldsudøvelse?

Salme

”Nogen må våge i verdens nat”
Svein Ellingsen / Estrid Hessellund / Trond H. F. Kverno, DDS 366

”Du, som gik foran os.”
Olov Hartman/N.J. Rald, DDS 457

”Gør mig til et redskab for din fred”
Frans af Assisi / Holger Lissner