5 Ligestilling mellem kønnene


Se præsentation

Ligestilling handler om frihed og retfærdighed for alle mennesker uafhængigt af køn. I en verden, hvor mænd historisk set har haft, og fortsat har, mest magt, handler målet om ligestilling mest om at forbedre kvinders og pigers situation. I 2016 foretog Verdensbanken en gennemgang af lovgivningen i 173 lande og fandt klare eksempler på, hvor dårligt det står til med kvinders rettigheder. I 155 af landene var der mindst én lov, som begrænsede kvinders økonomiske muligheder. I 46 af landene var der ikke lovgivning, som forbød vold i nære relationer. I 18 lande havde ægtemanden ret til at nægte sin kone at arbejde.

Der er endnu mange kampe forude, før vi har nået Verdensmål 5, som bl.a. lyder, at vi skal afskaffe alle former for vold mod piger og kvinder. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen, WHO, oplever én ud af tre kvinder seksuel eller anden fysisk vold i løbet af livet. Voldtægt, kvindelig omskæring og partnervold er nogle eksempler. I Danmark er kvinder langt mere udsatte for partnervold og partnerdrab, end mænd er. I Danmark bliver der årligt dræbt 10-12 kvinder af deres partner.

For at opnå Verdensmål 5 er det nødvendigt, at holdninger ændres, at flere piger får en uddannelse, og at der indføres en politik, som fremmer ligestilling. Ligestilling mellem kønnene er helt afgørende for at opnå udvikling. Når kvinder lever uden vold og overgreb og har adgang til uddannelse, arbejde, juridiske rettigheder og politisk deltagelse, er vi også meget bedre rustet til at nå de andre Verdensmål.

Teologisk refleksion

Gud skabte mennesket i sit billede ”som mand og kvinde” (1. Mosebog 1,27). Heri ligger en grundlæggende erkendelse af, at kvinder og mænd til forskel fra alle andre skabninger har
en særlig relation til Gud: ”kronet med herlighed og ære” (Salme 8,6). Samtidig udtrykker formuleringen ligeværd i vores forskellighed. Vi er alle udrustet med værdifulde evner; forskelligheden er til fordel for helheden; igennem den har vi alle plads i mosaikken af sociale roller, kaldet til at fremme det, som er sandt, godt og ret.

Både bibelhistorien og vores egen historie vidner om, at dette udgangspunkt ikke altid har været nemt at fastholde i praksis. Patriarkalske samfundsstrukturer har været dominerende, og ofte har de taget afsæt i religiøse regler og forestillinger – også bibelske. Konsekvensen har været, at kvinders indsats og rettigheder har været usynlige, både i kirken og i samfundet.

Jesus brød med de gældende sociale og religiøse konventioner, ikke mindst i sit møde med kvinder. Han bekræftede deres værdighed (Lukas 7,36-50), frigjorde dem fra plager og stigma (Lukas 8, 43-48), og gav dem plads i fællesskabet af disciple (Lukas 8,1-3). På denne måde statuerede han ikke bare et eksempel, men åbnede for en ny tid med fokus på ligeværd og ligestilling.

Spørgsmål

Drøft mulige årsager til, at kristne kirker ofte har været tvetydige, når det gælder ligestilling mellem kønnene.

Hvordan kan vi fastholde sammenhængen mellem mangfoldighed og ligeværd i arbejdet for ligestilling mellem kønnene?

Bøn

Gud, du som har skabt os som menneskebørn,
som mand og kvinde og søskende – du bærer os i dit moderhjerte,
og er far til alle, som kaldes børn. Lad os vandre sammen i frihed og værdighed.

Alt og alle i dine hænder, Gud.
Amen.

Udfordring

Kan I, der hvor I er, tydeliggøre at alle piger, drenge, kvinder og mænd har samme værdi og skal have de samme rettigheder?

Salme

”Flammerne er mange, lyset er ét.”
Anders Frostenson/Henrik E. Frederiksen, DDS 335

”Vi trækker streger og sætter skel.”
Johannes Møllehave, 100 Salmer 888

”Vi spreder hvor du samler.”
Dorte Roager Scarling, 100 Salmer 879