Bæredygtig energi

Som mennesker forbrænder vi energi, når vi f.eks. bruger kroppen til at arbejde. Til alle tider har vi også brugt Jordens ressourcer til at fremstille energi. Man har brugt møller ved vandfald til at male korn, ild til at varme mad og vind til at sejle over havet. De energikilder, Jorden byder på, har ført til udvikling for mange. Samtidig er de mest brugte energikilder meget skadelige for klimaet og miljøet. Derfor er det så vigtigt, at verdenssamfundet nu vælger bæredygtig energi. På den måde kan vi løse fattigdomsudfordringen og klimakrisen, uden at det ene bliver på bekostning af det andet.

I FN’s Verdensmål 7 står der, at alle mennesker skal have adgang til bæredygtig energi til en overkommelig pris inden 2030. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen, WHO, bruger tre milliarder mennesker røgfyldte ovne eller bål for at tilberede mad, og omkring fire millioner dør hvert år som følge af denne skadelige røg.

Skal vi nå Verdensmål 7 om bæredygtig energi, kræver det en stor satsning. Vi må gøre den grønne energi mere effektiv, og vi må sikre, at alle kan købe strøm til en pris, de har råd til. Alle skal have mulighed for at lave mad uden sundhedsskadelig røg og for at kunne læse lektier med lys, når solen er gået ned.

Teologisk refleksion

Ordet ‘energi’ er oprindeligt græsk og betyder styrke eller kraft – det
der skal til for at udføre et arbejde. Sådan bruges det også i Det Nye Testamente, først og fremmest med henvisning til Guds kraft, som giver mennesker styrke til at udføre de opgaver, de har fået (Kolossenserbrevet 1,29).

Det kan være et vigtigt perspektiv at have med sig i vores moderne brug af energibegrebet. Energi er grundlæggende en ressource, vi modtager som naturens gave, og som vi er sat til at forvalte til alles bedste. Vi er ganske vist i stand til at lagre energi og måle den styrke, den har, men det vil altid være afhængigt af, at solen skinner, vinden blæser, eller regnen strømmer ned.

Jesus minder os om, at Gud ”lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige” (Matthæus 5,45). Gud lader naturens energikilder komme alle til gode som nådefulde udtryk for skabelsens livsbringende døgnrytme og årstidernes gang. Det rummer en forestilling om oprindelig renhed med kald til at værne om skaberværket og arbejde for samfundsstrukturer, som sikrer alle adgang til disse goder.

Spørgsmål

Hvornår kan man sige, at energi er bæredygtig? Diskutér dette i et etisk perspektiv.

Hvad skal der til, for at det giver mening at sige, at alle har adgang til bæredygtig energi?

Bøn

Gud, du som har givet os skaberværket i al sin kraft, med rislende vandløb og varmende solskin, hjælp os med at forvalte energien til alles bedste.

Lær os at tage vare på naturens gaver. Giv lys og varme i hjem over hele verden.

Alt og alle i dine hænder, Gud.
Amen.

Udfordring

Kan I gøre noget for at reducere forbruget af fossile energikilder – som privatpersoner, som gruppe eller gennem politisk påvirkning? Måske er der noget, man kan gøre på alle tre niveauer?

Salme

”Du, som gir os liv og gør os glade.”
Hans Anker Jørgensen, DDS 369

”Vi pløjed og vi så’de.”
Matthias Claudius/Jane M. Campbell (Jacob Knudsen), DDS 730

Rent vand og sanitet

De store civilisationer, som er vokset frem gennem historien, har alle ligget i nærheden af vand. Mesopotamien havde Eufrat og Tigris, Ægypten havde Nilen. Vand har til alle tider
været livsvigtigt for enkeltindivider og grundlæggende for velfungerende samfund. Vi har brug for drikkevand for at leve, og når der kun er urent vand tilgængeligt, kan det føre til sygdom. Derfor er det så alvorligt, at en ud af ni i verden ikke har adgang til rent vand.

En ud af tre har ikke adgang til gode sanitetsforhold. For at sanitetsforholdene kan betragtes som gode og ordentlige, skal toilettet være bygget sådan, at ens hud ikke kommer i kontakt med afføring, og at man har mulighed for at vaske hænder efter et toiletbesøg. Desuden er det vigtigt, at toilettet er afskærmet, og det ikke er farligt at komme derind. Mange steder i verden bliver kvinder f.eks. udsat for overfald og voldtægt, hvis de går på toilettet efter mørkets frembrud. I udviklingslande er der mange, som dør på grund af sygdomme knyttet til dårlige sanitære forhold. De dør af sygdomme, som kan behandles, og som kunne være undgået.

I Verdensmål 6 står der, at vi skal sikre rent vand og gode sanitære forhold til alle inden 2030. Den gode nyhed er, at der findes tilstrækkeligt med vand til alle. Udfordringen er at fordele vandet og sørge for, at det holdes rent. Det er relativt enkelt at bygge trygge, hygiejniske toiletter, sværere er det at sprede viden om, hvordan det skal gøres. Også dette Verdensmål er en forudsætning for at nå mange af de andre Verdensmål. Ikke mindst er det et grundlæggende forhold for menneskers værdighed.

Teologisk refleksion

De mennesker, som Bibelen fortæller om, levede i landområder præget af tørke. De vidste, hvor afgørende adgang til rent vand er for alt liv. Vand er en gave fra himmelen, både i fysisk og åndelig forstand. Fortællingen om Edens Have begynder med at beskrive, hvor goldt og øde det var, før Gud lod det regne på Jorden. Da brød en kilde frem og vandede hele agerjorden. Dermed var betingelsen for liv givet, og Gud ”formede mennesket af jord”, ”så mennesket blev et levende væsen” (1. Mosebog 2,4-7). Videre i fortællingen hører vi om floden, som gav vand til alt, der voksede i haven. Floden delte sig i fire strømme, fortælles det, som en påmindelse om, at vand er til fordeling og ikke skal begrænses til ét løb, som kun nogle få har adgang til.

I tider med tørke findes der mange eksempler på, at de som sidder på magten, sikrer sig kontrol over vandkilder og knappe ressourcer uden at have blik for de fattige og deres behov. Sådan var det også i bibelsk tid. Profeterne reagerede på denne uretfærdighed og forkyndte om en tid, hvor alle, som tørster, skulle kunne få vand (Esajas 55,1). Rent vand er Guds gode gave til alles bedste; det er uretfærdigt at gøre det til en handelsvare, som er forbeholdt nogle få.

Spørgsmål

Hvordan kan vi begrunde retten til rent vand, både etisk og teologisk?

Bøn

Jesus Kristus, du som giver os levende vand,
lad os tørste efter retfærdighed,
og stil vor tørst.

Lær os at bygge en verden, hvor alle har værdige kår.

Alt og alle i dine hænder, Gud.
Amen.

Udfordring

At sikre mennesker adgang til rent vand og gode sanitære forhold er grundlæggende for udvikling. Jo mere et tema som dette bliver omtalt i det offentlige rum, jo mere sandsynligt er det, at politikerne vil løfte sagen i internationale fora. Er der noget, som I kan gøre, for at øge opmærksomheden om Verdensmål 6?

Salme

”Måne og sol, vand luft og vind.”
Britt G. Hallquist/Holger Lissner, DDS 13

”Til himlene rækker din miskundhed, Gud.”
B.S. Ingemann, DDS 31

”Spænd over os dit himmelsejl.”
Leif Rasmussen, DDS 29

Ligestilling mellem kønnene

Ligestilling handler om frihed og retfærdighed for alle mennesker uafhængigt af køn. I en verden, hvor mænd historisk set har haft, og fortsat har, mest magt, handler målet om ligestilling mest om at forbedre kvinders og pigers situation. I 2016 foretog Verdensbanken en gennemgang af lovgivningen i 173 lande og fandt klare eksempler på, hvor dårligt det står til med kvinders rettigheder. I 155 af landene var der mindst én lov, som begrænsede kvinders økonomiske muligheder. I 46 af landene var der ikke lovgivning, som forbød vold i nære relationer. I 18 lande havde ægtemanden ret til at nægte sin kone at arbejde.

Der er endnu mange kampe forude, før vi har nået Verdensmål 5, som bl.a. lyder, at vi skal afskaffe alle former for vold mod piger og kvinder. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen, WHO, oplever én ud af tre kvinder seksuel eller anden fysisk vold i løbet af livet. Voldtægt, kvindelig omskæring og partnervold er nogle eksempler. I Danmark er kvinder langt mere udsatte for partnervold og partnerdrab, end mænd er. I Danmark bliver der årligt dræbt 10-12 kvinder af deres partner.

For at opnå Verdensmål 5 er det nødvendigt, at holdninger ændres, at flere piger får en uddannelse, og at der indføres en politik, som fremmer ligestilling. Ligestilling mellem kønnene er helt afgørende for at opnå udvikling. Når kvinder lever uden vold og overgreb og har adgang til uddannelse, arbejde, juridiske rettigheder og politisk deltagelse, er vi også meget bedre rustet til at nå de andre Verdensmål.

Teologisk refleksion

Gud skabte mennesket i sit billede ”som mand og kvinde” (1. Mosebog 1,27). Heri ligger en grundlæggende erkendelse af, at kvinder og mænd til forskel fra alle andre skabninger har
en særlig relation til Gud: ”kronet med herlighed og ære” (Salme 8,6). Samtidig udtrykker formuleringen ligeværd i vores forskellighed. Vi er alle udrustet med værdifulde evner; forskelligheden er til fordel for helheden; igennem den har vi alle plads i mosaikken af sociale roller, kaldet til at fremme det, som er sandt, godt og ret.

Både bibelhistorien og vores egen historie vidner om, at dette udgangspunkt ikke altid har været nemt at fastholde i praksis. Patriarkalske samfundsstrukturer har været dominerende, og ofte har de taget afsæt i religiøse regler og forestillinger – også bibelske. Konsekvensen har været, at kvinders indsats og rettigheder har været usynlige, både i kirken og i samfundet.

Jesus brød med de gældende sociale og religiøse konventioner, ikke mindst i sit møde med kvinder. Han bekræftede deres værdighed (Lukas 7,36-50), frigjorde dem fra plager og stigma (Lukas 8, 43-48), og gav dem plads i fællesskabet af disciple (Lukas 8,1-3). På denne måde statuerede han ikke bare et eksempel, men åbnede for en ny tid med fokus på ligeværd og ligestilling.

Spørgsmål

Drøft mulige årsager til, at kristne kirker ofte har været tvetydige, når det gælder ligestilling mellem kønnene.

Hvordan kan vi fastholde sammenhængen mellem mangfoldighed og ligeværd i arbejdet for ligestilling mellem kønnene?

Bøn

Gud, du som har skabt os som menneskebørn,
som mand og kvinde og søskende – du bærer os i dit moderhjerte,
og er far til alle, som kaldes børn. Lad os vandre sammen i frihed og værdighed.

Alt og alle i dine hænder, Gud.
Amen.

Udfordring

Kan I, der hvor I er, tydeliggøre at alle piger, drenge, kvinder og mænd har samme værdi og skal have de samme rettigheder?

Salme

”Flammerne er mange, lyset er ét.”
Anders Frostenson/Henrik E. Frederiksen, DDS 335

”Vi trækker streger og sætter skel.”
Johannes Møllehave, 100 Salmer 888

”Vi spreder hvor du samler.”
Dorte Roager Scarling, 100 Salmer 879

Kvalitetsuddannelse

At gå i skole, lære, udvikle sig sammen med andre, se og blive set er grundlæggende
for alle børn, både for deres trivsel her og nu og for hvilke muligheder de får resten af livet. For mange piger repræsenterer skolegang også et alternativ til tidligt giftermål og graviditet. Retten til uddannelse er nedfældet i Menneskerettighedserklæringen fra 1948 og i en række Menneskerettighedskonventioner. I 2015-målene lød det: ”Alle børn, både drenge og piger, skal fuldføre en grundskoleuddannelse.” Verdensmål 4 lægger barren højere ved at sige:

”Inden 2030 skal vi sikre, at alle piger og drenge gennemfører grundskole og ungdomsuddannelse af en høj kvalitet, så børnene opnår relevant og effektiv læring. Adgangen til disse uddannelser skal være gratis og lige for alle.”

At uddannelsen skal være af høj kvalitet, er en vigtig formulering. Det er et stort problem, at mange børn ikke får mulighed for at gå i skole. Men det er også et problem, at mange fuldfører flere års skolegang uden at lære grundlæggende færdigheder, såsom at læse, skrive og regne. I mange lande er kvaliteten af skolerne ganske forskellige, og gode skoler er ofte forbeholdt børn fra familier med god økonomi. Uddannelse kan heller ikke ophøre ved grundskoleniveau. Både faguddannelse og højere uddannelse er vigtig for en god samfundsudvikling. For at nå målet om kvalitetsuddannelse for alle er princippet om, at ingen skal lades tilbage, afgørende: Alle skal have mulighed for at gå i skole og uddanne sig, uafhængig af køn, funktionsevne, etnicitet og social status.

Verdensmål 4 indebærer også, at elever og studerende skal tilegne sig kompetencer i forhold til bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, fred og demokrati, så de har de bedst mulige forudsætninger for at leve som ansvarlige borgere, der værner om Jorden og menneskers rettigheder.

Teologisk refleksion

Ordene ”skole” og ”uddannelse” findes ikke i Bibelen. Derimod tales der ofte om at lære, om at blive vejledt og om at vokse i visdom. Ordsprogenes Bog kan læses som en lærebog til brug i livets skole.
I indledningen står der: ”De (ordsprogene) skal tjene til, at man forstår visdom og belæring, fatter forstandige ord og tager imod klog belæring om retfærdighed, ret og retskaffenhed; de skal give den uerfarne kløgt og den unge mand kundskab og omtanke. Den vise skal lytte og øge sin lærdom, den forstandige skal erhverve livsvisdom, så han kan forstå ordsprog og billedtale, de vises ord og gåder.” (Ordsprogenes Bog 1,1-6).

Dette er et solidt udgangspunkt for kvalitetsuddannelse og livslang læring. Frem for alt fordi det sammenholder kundskab og visdom, og fordi det sigter mod etisk indsigt og god livsførelse. I dette perspektiv er uddannelse en øvelse i gode gerninger til fællesskabets bedste.

Ud fra Bibelens menneskesyn har alle ret til uddannelse – uanset køn, social status, økonomi og etnicitet. At udelukke børn fra uddannelse er at nægte dem menneskeværd og i realiteten dømme dem til et liv i fattigdom og marginalisering. Vi er alle skabt i Guds billede og udrustet med evner, som må gives mulighed for at udfolde sig. På den måde bliver vi gode samfundsborgere. På den måde bygges bæredygtige samfund.

Spørgsmål

Giver Bibelen en anvisning på, hvad kvalitetsuddannelse er?

Drøft påstanden om, at det at nægte børn adgang til uddannelse er det samme som at udelukke dem fra samfundets goder.

Bøn

Gud, du visdommens kilde,
lad os dele den kundskab, vi har.
Lad alle børn få lov til at lege og lære med åbent blik og hjerte,
så vi finder vejen frem i denne skræmmende
og forunderlige verden.

Alt og alle i dine hænder, Gud.
Amen.

Udfordring

Hvordan kan I bidrage til at øge kendskabet til Verdensmålene?

Kan I f.eks. sprede information om målene i kirken, i organisationer eller i lokalsamfundet?

Salme

”Hvad solskin er for det sorte muld.”
N.F.S Grundtvig, HS 92

”At lære er at ville.”
Halfdan Rasmussen, HS 164

“Er lyset for de lærde blot.”
N.F.S. Grundtvig, HS 89

Sundhed og trivsel

På mange måder tænker man sundhed som noget personligt og privat. Ens helbred påvirkes af livsstil og gener og er en sag mellem læge og patient. Samtidig er alle menneskers sundhed en del af et globalt system og derfor også storpolitik. Sygdom kender ikke landegrænser, og en medicinsk opdagelse, som redder liv, er ofte resultat af forskning langt borte. Vi har et fælles ansvar for at finde løsninger, som betyder størst mulig sundhed og trivsel for alle. Det handler Verdensmål 3 om.

Halvdelen af verdens befolkning har ikke adgang til et grundlæggende sundhedsvæsen. Mødre- og børnedødelighed, malaria, tuberkulose, aids, kræft, antibiotikaresistens, psykiske lidelser… Listen over sundhedsrelaterede problemer, som skal løses, er lang, men heldigvis gøres der fortsat fremskridt. Mange af de sygdomme, som koster liv i dag, særligt i udviklingslande, er sygdomme, som kan forebygges og behandles.

Hvis vi kan sikre adgang til medicin og sundhedsvæsen til en pris, som folk har råd til, kommer vi langt i forhold til at nå dette mål. Med et tilgængeligt sundhedsvæsen øger vi også chancen for, at børn overlever de første fem år og for, at mødrene overlever fødslen. Hvis flere får seksualundervisning og adgang til prævention og hvis seksuel vold stoppes, vil vi kunne reducere dødsfald blandt mødre og spædbørn yderligere. Ny forskning gør også store fremskridt. Flere sygdomme, som var dødelige
for 20 år siden, kan man leve godt med i dag. Hvis vi lykkes med en global satsning på forskning, innovation og teknologi, som fokuserer på at løse verdens sundhedsproblemer, kan vi måske være længere fremme, end vi tror, med at sikre sundhed og trivsel for alle?

Teologisk refleksion

”Glad hjerte giver godt helbred, modløshed udtørrer knoglerne” (Ordsprogenes Bog 17,22).
Citatet er et eksempel på, at når Bibelen taler om helbred, har den fokus på velvære og gode relationer. Det bibelske begreb shalom, som for det meste oversættes med ”fred”, udtrykker denne forståelse af at have det godt. Eller som det hedder i Kirkernes Verdensråds definition: ”Sundhed er en dynamisk tilstand af velvære, som både gælder individer og samfundet, en tilstand af fysisk, mental, åndelig, økonomisk og social velvære, i relation til den materielle omverden og til Gud.”

Når Jesus helbreder syge, er det denne helhedsforståelse af sundhed, som ligger til grund. Mennesker sættes fri, ikke bare for fysisk smerte, men også for stigmatisering og skam. Det var ofte de kronisk syge og de mest udsatte, som blev helbredt. De fik deres værdighed bekræftet, de blev rejst op til et nyt liv og til genoprettede relationer.

I dette perspektiv handler sundhed og trivsel om at sikre retfærdig adgang til basale sundheds- ydelser, særligt for mennesker nederst på den sociale rangstige. Af den måde, Jesus helbreder på (Johannes 9,1), ser vi også, at myndiggørelse i form af den indsats, det er at hjælpe mennesker til at overkomme udfordringer, fremmer sundhed. Helbredet behøver ikke at være perfekt, for at man kan leve et godt og meningsfuldt liv.

Spørgsmål

Drøft påstanden om, at sundhed i bibelsk forstand først og fremmest handler om helhed og gode relationer.

I international økumenisk sammenhæng er “health justice” (retfærdig sundhed) et vigtigt tema. Er det et aktuelt tema i jeres kontekst?

Bøn

Gode Helligånd, du livspust i vor krop, vi beder for alle, som lever med smerte og kæmper mod dødskræfterne.
Lær os at dele håb, trøst og helse
Tak for alt, som styrker liv og sundhed.

Alt og alle i dine hænder, Gud.
Amen.

Udfordring

Migranter er et eksempel på en gruppe, som ofte kan være i en sårbar helbredssituation. Mange mangler adgang til de primære sundhedsydelser. Kan I komme i tanke om andre grupper, som er i en vanskelig situation, når det gælder sundhed, enten i lokalmiljøet eller andre steder i verden?

Hvad kan I gøre for at forbedre disse gruppers mulighed for bedre sundhed og trivsel?

Salme

”Du fylder mig med glæde.”
Holger Lissner, DDS 371

”Nogen må våge i verdens nat.”
Svein Ellingsen/Estrid Hessellund, DDS 366

”Blomstre som en rosengård.”
N.F.S Grundtvig, DDS 78

Stop sult

Hvert niende menneske er underernæret. Hvem er de? Hvilke ansigter skjuler sig bag denne statistik? De findes over hele verden, men de fleste bor i Asien, Afrika og Latinamerika, og der er flere kvinder end mænd.

Underernæring opstår, når et menneske får for få næringsstoffer som kalorier, proteiner, vitaminer og mineraler. Antallet af underernærede er øget i perioden 2014 til 2017. FN’s fødevareprogram peger på klimaændringer og væbnede konflikter som to af årsagerne til forøgelsen. Når regnen udebliver år efter år, og folk mister både afgrøder og husdyr, bliver det et skræmmende eksempel på, hvordan klimakrisen rammer. Når civile i konfliktområder ikke kan få mad, viser det, hvor brutal en krigs skjulte konsekvenser kan være. Det er med til at illustrere, hvordan de forskellige Verdensmål hænger sammen.

Sult hænger også tæt sammen med fattigdom, og for at løse sultproblemet må vi bekæmpe fattigdommen. Desuden kræver det en målrettet indsats for et bæredygtigt landbrug. FN- organisationer, NGO’er og andre internationale aktører kan hjælpe udviklingslande med at videreudvikle deres landbrug på en måde, som er bæredygtigt, og som modvirker sult. Hvis
det lykkes os at forbedre levevilkårene for småbønder og andre landbrugsarbejdere, som ikke selv ejer jorden, samt at sikre flere kvinder adgang til såsæd, foder, gødning, redskaber og teknologi, er vi kommet et godt stykke vej.

Teologisk refleksion

”Giv os i dag vort daglige brød” hedder det i den bøn, som Jesus lærte disciplene at bede (Matthæus 6,11). Troen på Gud og tilliden til Guds omsorg gælder for hverdagen og dens grundlæggende behov. Hvis vi ikke får den daglige næring, vi behøver, vil vi miste livskraft og bukke under. Det var en virkelighed, som Jesus godt kendte i sin samtid – på samme måde, som den i vor tid rammer millioner af uskyldige og forårsager lidelse og død.

”Vort daglige brød” er det, vi behøver hver dag, og vi skal huske, at det er nok. Vi skal ikke hamstre, og vi skal ikke tillægge os forbrugsvaner, som belaster naturen og fællesskabet unødigt.

Jesus lærer os at bede i flertal i solidaritet med alle, som sulter. Vi skal ikke kun være optaget af at tilfredsstille vores egne behov, men kæmpe – i bøn og arbejde – for en verden, hvor alle får den mad, de behøver. ”Giv I dem noget at spise!” sagde Jesus til disciplene, da mange tusinde var samlet på et øde sted uden mad. På underfuld vis blev de knappe ressourcer forvandlet til nok mad til alle. En del af underet var, at fisken og brødene blev fordelt ligeligt til alle. På den måde blev madmangel vendt til overflod (Matthæus 14,14-21).

Spørgsmål

Hvilken mening har det at bede ”Giv os i dag vort daglige brød” i vores overflods- og forbrugersamfund?

Nogen har sagt: ”Hvis jeg er sulten, er det et materielt problem; hvis min næste sulter, er det et åndeligt spørgsmål.” – Hvad har andres sult med tro og åndeligt liv at gøre?

Bøn

Jesus Kristus, du livets brød, bryd uretten i stykker. Jorden er din.

Lær os at dyrke den med visdom og varsomhed.

Lær os at dele vort daglige brød.

Alt og alle i dine hænder, Gud.
Amen.

Udfordring

Hvordan kan vi følge Jesu bud om at give mad til dem, der sulter på en måde, som både varetager værdigheden hos dem, der modtager, og som styrker deres egen evne til at brødføde sig selv?

Salme

”Se, hvilket menneske.”
Hans Anker Jørgensen, DDS 68

”Menneske, din egen magt.”
Lars Busk Sørensen, DDS 370

”Du gav mig, o Herre, en lod af din jord.”
C.R. Sundell / K.L. Aastrup, DDS 728

Afskaf fattigdom

Kampen mod fattigdom er en af vor tids allerstørste udfordringer. Fattigdom forbindes ofte med at mangle penge, men det handler også om mangel på adgang til andre goder, som er vigtige for at leve et værdigt liv.

Ekstrem fattigdom er manglen på livsvigtige ressourcer. Ekstrem fattigdom defineres som det at leve for under 1,9 dollars om dagen – dvs. cirka 13 kroner (justeret efter prisniveauet i det land, man bor i). Lever man i ekstrem fattigdom, får man ikke dækket de helt grundlæggende behov som mad, tøj og bolig.

Andelen af ekstremt fattige i verden blev mere end halveret mellem 1990 og 2015. Dette er en af grundene til, at mange mener, at 2015-målene, forløberen for Verdensmålene, i stor grad var en succes. Med Verdensmålene har FN’s medlemslande sat sig et meget mere ambitiøst mål, nemlig at afskaffe ekstrem fattigdom helt. De har kunnet sætte dette mål, fordi de mener, at vi i dag har ressourcer til at nå det.

I de rige lande handler fattigdom ofte om det at være udenfor eller det ikke at have de samme muligheder som andre. Også i Danmark lever flere børn i familier med lav indtægt, og de er bl.a. i risiko for at falde uden for organiserede fritidsaktiviteter og det sociale liv blandt jævnaldrende.

Årsagerne til fattigdom kan være på individuelt niveau (f.eks. sygdom eller brug af rusmidler), på nationalt niveau (f.eks. arbejdsløshed, korruption eller stor ulighed) eller på internationalt niveau (f.eks. kapitalflugt eller uretfærdige handelsregler). For at nå Verdensmål 1 må vi se på alle de tre niveauer. ’Ingen skal lades tilbage’ (Leave no one behind) – lyder den overordnede vision i Verdensmålene, og netop det er kernen i målet om at afskaffe fattigdom. Alle og enhver, som bliver født på denne klode, skal have mulighed for at leve et godt liv og tage del i samfundet.

Teologisk refleksion

”De fattige har I jo altid hos jer” (Matthæus 26,11). Disse ord bliver ofte tolket sådan, at Jesus bekræftede fattigdom som en naturens orden eller som en uundgåelig skæbne, som nogen er dømt til. Men Jesus citerer i virkeligheden 5. Mosebog 15,11 hvor udsagnet følges op af et klart påbud: ”Luk din hånd op for din landsmand, for alle trængende og fattige hos dig i dit land.”

Bibelen har en realistisk forståelse af fattigdom; den ved, at uretfærdighed og undertrykkelse ofte er årsag til, at mennesker bliver fattige. Særligt profeterne er entydige i deres kritik af de mægtige, som ”giver onde love og udsteder uretfærdige forordninger, for at afvise de svages sag og berøve mit folks hjælpeløse deres ret” (Esajas 10,1-2). Men de forkynder også, at Gud stiller sig på de fattiges side og forsvarer deres ret (Esajas 1,17; 3,14-15).

Jesus placerer tydeligt sig selv i denne tradition med kald til at ”bringe godt budskab til fattige” og
”at sætte undertrykte i frihed” (Lukas 4,18). At følge Jesus indebærer at tage del i det samme kald: at motivere kristne og kirker til at gøre en indsats for at udrydde fattigdom. Vel vidende at de fattige altid vil være hos os – så længe systemer og magthavere giver rum for uretfærdighed og undertrykkelse.

Spørgsmål

Hvordan skal vi tolke udsagnet ”De fattige har I jo altid hos jer” i dag – lokalt og globalt?

Bibelen fremstiller fattigdom både som et ideal og som en uværdig nød. Kan begge perspektiver fastholdes?

Bøn

Gud, al godheds giver,
lær os at dele, så ingen skal mangle,
at invitere ind, så ingen skal stå udenfor.

Vis os på ny, at vi alle er dine skabninger og elskede børn.

Alt og alle i dine hænder, Gud.
Amen.

Udfordring

Er fattigdom et problem, der hvor I bor?

Er der noget, I kan gøre for at lære mere om dette og bidrage til at reducere fattigdommen?

Salme

”Du, som gir os liv og gør os glade.”
Hans Anker Jørgensen, DDS 369

”Vi rækker vore hænder frem.”
Svein Ellingsen/Peter Balslev-Clausen, DDS 367

”Vor klippe vi slippe umulig.”
Hans Adolph Brorson, DDS 651